نور درمانی زخم

فتوتراپی یا نور درمانی عبارت است از درمان بیماری ها توسط تابش نور ماورای بنفش که یکی از روش های مهم درمانی در بیماری های مختلف پوستی محسوب می شود .

نور درمانی به طور واضحی بر بهبود زخم تاثیر گذاشت . نور آبی بر سایز زخم ها تاثیر قابل توجهی داشته است. این کاهش سایز زخم همراه با اپیتلیالیزاسیون ( ترمیم زخم در اثر رشد اپی تلیوم بر روی سطح برهنه پوست ) صورت گرفته است . هر دو طول موج به کاهش کراتین 1 و افزایش کراتین 10 منجر شد . کراتین 17 با نور درمانی با نور قرمز افزایش یافت ولی در نور درمانی با نور آبی تغییری نکرد .

      تاثیر نور درمانی در التیام زخم

  • مکانیزم تاثیر نور درمانی از طریق جذب نور در سطح میتوکندری سلولی است که به نوبه ی خود باعث شروع واکنش های زنجیره ای در سطح مولکولی می گردد . این امر در نهایت منجر به افزایش انرژی سلولی و فعال شدن اسید نوکلئیک می شود که در ترمیم زخم بسیار موثر است.
  • مکانیزم دوم تاثیر نور درمانی ، این روند مربوط به بخش مادون قرمز است که از طریق اثرات فیزیکال روی کانال های کلسیم غشای سلولی می باشد .

در این روش درمانی ، تورم کمتری مشاهده می شود و تسریع شگفتی در روند درمان دیده می شود . این مورد در موش های مبتلا به دیابت و موش های سالم یکسان بوده است . این در حالی است که درمان زخم های حاد با مزمن متفاوت است.
نتایج به دست آمده از این تحقیقات را می توان برای انسان ها بسط داد. در کل به این نتیجه می رسیم که نور درمانی برای درمان زخم یک روش بسیار موثر است که در درمان زخم های سطحی نتایج مثبتی نشان داده است .